Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Næring: Arbeid og verdiskaping

Arbeid til alle er jobb nummer én. Skal vi lykkes med det, må vi utvikle eksisterende arbeidsplasser og samtidig legge grunnlaget for nytt næringsliv og ny industri i hele landet.

De kommende årene trenger vi flere hundre tusen nye arbeidsplasser for å få hele folket i arbeid. Eksporten av varer og tjenester har falt betydelig de siste årene. Eksisterende eksportnæringer må utvikles videre, og Norge trenger nye store eksportvirksomheter. 

Næringspolitikken skal bidra til å løse de store utfordringene i samfunnet. Norsk økonomi skal omstilles, og vi skal reise oss etter koronakrisen. Det vil kreve politisk lederskap og et tett samarbeid mellom staten, kommunene, fagbevegelsen og næringslivet.

Den norske samfunnsmodellen har vist at den kan sikre høy verdiskaping og trygge arbeidsplasser i hele landet. Den er også en modell for fremtiden. Partene i arbeidslivet må få et større ansvar, og Arbeiderpartiet ønsker et forsterket og mer avansert trepartssamarbeid. Samarbeidet må bli tettere, mer forpliktende og strategisk. Det må også utvides til nye områder, som en ambisiøs eksportstrategi for Norge og satsing på nye eksportnæringer som karbonfangst- og lagring, hydrogen, havvind, batteriteknologi og grønn skipsfart. Det krever tett samarbeid, felles retning og bedre tilrettelegging.

Næringspolitikken skal brukes aktivt. Støtte til ny teknologi og risikokapital til bedrifter som går inn i umodne markeder, er den typen hjelp det offentlige må bidra mer med. Gjennom gjensidig forpliktnede klimapartnerskap med særlig utsatte bedrifter skal fellesskapet bidra med støtte til omlegging og teknologiskifte til lavutslippsløsninger. Vi vil legge til rette for mer industri i Norge og vil gi norsk industri en større plass i norsk arbeids- og næringsliv.Norge har mange fortrinn som gjør dette mulig, blant annet rik tilgang på naturressurser, høy kompetanse og den norske arbeidslivsmodellen.

Næringslivet skal ha gode og forutsigbare rammevilkår. Det skal være enkelt og ubyråkratisk å starte næringsvirksomhet i Norge, og det må legges bedre til rette for at ansatte i oppstartsbedrifter kan bli eiere i egen virksomhet.  

Norge er mangfoldig, og de ulike regionene har forskjellige fortrinn og muligheter. Fylkene kan drive aktiv næringspolitikk med utgangspunkt i regionale forhold og kunnskap, men viktige verktøy som regionale utviklingsmidler har de siste åtte årene blitt kraftig redusert. Arbeiderpartiet vil la fylkene få større frihet og reell mulighet til å utvikle arbeidsplasser sammen med regionale bedrifter. 

Felleskapet skal også stille strengere krav til bedriftene. Kravene skal sikre arbeidsplasser, bærekraft og norske lønns- og arbeidsvilkår. Naturressursene våre skal bearbeides og gi arbeidsplasser i hele landet. Det seriøse næringslivet skal ikke svekkes av useriøse aktører. Offentlige anbud skal kun gå til aktører som respekterer norske lover og regler. 

I tett samarbeid med partene i arbeidslivet trenger vi en storstilt satsing på utdanning, forskning og kompetanse: Vi vil trenge flere lærlinger og fagarbeidere, flere som tar etterog videreutdanning, og en sterkere satsing på høyere yrkesfaglig utdanning og forskning. 

Et sterkt statlig eierskap er en styrke for verdiskaping og jobbskaping. Viktige statseide bedrifter skal beholde en sterk forankring i Norge. Vi vil utvikle og forsterke det statlige eierskapet. Staten bør i større grad gå i partnerskap med private eiere for å sikre langsiktig industrielt eierskap og kapital, slik at vi utvikler selskaper med stort potensial i Norge. Det må vises større moderasjon i lønninger for ledere i selskaper der staten er eier. Det er en forutsetning for å sikre tillit til den norske arbeidslivsmodellen. 

Ny digital teknologi endrer vårt arbeidsliv og gir muligheter for nye næringer til å vokse frem. I fremtiden er de tryggeste arbeidsplassene de som er bærekraftige og raskt tar i bruk ny teknologi. Offentlig sektor skal være en partner for selskaper som kan levere nye digitale løsninger. Ansatte skal være trygge på at de får utvikle seg og lære i takt med nye krav. 

Koronakrisen har skapt store utfordringer, og mange bedrifter måtte stenge over natten. Reiselivs-, kultur-, transport- og servicesektoren er spesielt utsatt. Fellesskapet må stille opp og bidra til at bedrifter står klare til å ta opp igjen drift når pandemien er over, slik at viktige næringer overlever og utvikler seg videre.

Arbeiderpartiet vil: