Urfolk og nasjonale minoriteter

Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter

Staten Norge er etablert på territoriet til to folk, nordmenn og samer. Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter. Vi vil sikre gode rammevilkår for samisk kultur, næringsliv, samfunnsliv og samiske språk. Samene skal ha reell mulighet til å lære samisk, bruke det i hverdagen og kunne overlevere det til neste generasjon.

De tradisjonelle samiske næringene trenger gode og stabile rammevilkår. Samtidig må vi legge til rette for utvikling også innen annen næringsvirksomhet, og bidra til å opprettholde bosetting i de samiske områdene.

Norsk og samisk språk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani som Norge har ansvar for, utgjør rammen for kulturuttrykk i det norskesamfunnet. Alle disse språkene er under press.

Kommunene har en avgjørende rolle i å utvikle de samiske samfunnene. En sterk kommuneøkonomi er viktig for å ivareta samiske rettigheter.

Et sterkt folkevalgt organ i Sametinget er viktig for den demokratiske legitimiteten nasjonalt og for å løfte spørsmål som berører urfolk, i internasjonale fora. Sametinget må tilføres tilstrekkelige ressurser for å ivareta denne rollen. At Norge er et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter, styrker også vår troverdighet overfor våre naboland.

Arbeiderpartiet vil: