Kvinnehelse

Arbeiderpartiet vil prioritere kvinnehelse for å sikre likeverdige helsetjenester

Sykdommer som revmatiske lidelser, stoffskiftesykdommer, migrene CFS/ME, spiseforstyrrelser og muskel- og skjelettsykdommer rammer kvinner oftere enn menn, og de er underprioritert og underfinansiert innen medisinsk behandling og forskning. Det samme gjelder sykdommer som kun rammer kvinner, som endometriose og adenomyose.  Arbeiderpartiet vil gå foran for å skape åpenhet om kvinnehelse og sykdommer som er tabubelagt, og satse på kunnskap om kvinnehelse og bedre utredning, behandling og oppfølging i helsetjenesten.

Arbeiderpartiet vil sikre god familieplanlegging og hindre uønskede svangerskap gjennom god seksualopplysning, tilgjengelig langtidsvirkende prevensjon og en abortlov som sikrer kvinner retten til å bestemme over eget liv og helse. De siste årene er det gjort innstramminger i abortloven, og kvinners rett til selvbestemmelse er svekket. Arbeiderpartiet vil oppheve disse endringene. Vi vil styrke kvinners rett til selvbestemmelse og rett til forsvarlig oppfølging.  Arbeiderpartiet vil gi kvinner som ønsker abort, rett til god informasjon og veiledning i regi av det offentlige. Dagens nemndsystem for kvinner som ønsker abort etter uke 12, oppleves som belastende for mange.  

Arbeiderpartiet vil: