Jordbruk og næringsmiddelindustrien

Trygg mat, trygge arbeidsplasser

Jordbruket er en bærebjelke for bosetting og arbeidsplasser i hele landet. Jordbrukets samfunnsoppdrag er å produsere nok, naturlig og trygg mat på norske naturressurser og dermed gi arbeid, god ernæring og helse. Vi vil forbedre vår felles trygghet ved å øke selvforsyningen, styrke kanaliseringspolitikken og forsterke beredskapen gjennom et variert familiejordbruk i hele landet.

Hovedavtalen for jordbruket, importvernet, eiendomslovgivningen og markedsordningene skal fortsatt ligge til grunn for landbrukspolitikken. Et bærekraftig og fremtidsrettet jordbruk med økt verdiskaping basert på norske ressurser er en viktig del av klimaløsningen. Utslippene av klimagasser fra norsk landbruk skal reduseres og opptaket av karbon økes, samtidig som vi øker selvforsyningen og tilpasser produksjonen til et endret og vanskeligere klima. Landbrukets klimaplan skal ligge til grunn for klimaarbeidet isektoren.

Den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien er en sentral del av verdikjeden for trygg mat og kvalitetsvarer til forbrukerne. Den skal ha forutsigbare og konkurransedyktige rammevilkår. Dagens sterke maktkonsentrasjon i dagligvarebransjen rammer norske forbrukere og primærprodusentene. Det må sikres en bedre maktbalanse i verdikjeden for mat. Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon har beriket bonde, forbruker og norsk mat i stort. Norsk matproduksjon er blitt mer mangfoldig, innovasjonstakten har økt, håndverkstradisjoner er blitt tatt vare på, samtidig som norske lokale produkter er løftet frem og stadig oftere blir brukt i en voksende restaurant- og kokkeverden.  

Norske lønns- og arbeidsvilkår og norske standarder innen helse, miljø og sikkerhet skal gjelde i norsk jordbruk. God dyrevelferd og lite antibiotikabruk er avgjørende i alt dyrehold og i all matproduksjon.

Arbeiderpartiet vil: