Idrett: Idrettsanlegg og friluftsliv i hele landet

Arbeiderpartiet vil sikre gode idrettstilbud som er tilgjengelige for alle, særlig for barn og unge

Idrett skaper engasjement og begeistring og gir økt livskvalitet, trivsel og gode oppvekstvilkår i bygd og by. Breddeidretten er også en viktig bidragsyter for bedre integrering, folkehelse, sosial utjevning og likestilling. Idrett, ikke minst toppidretten, byr på opplevelser som binder oss tettere sammen, både lokalt og som nasjon.

Idrettsbevegelsen er Norges største frivillige organisasjon. Den er selvstendig med egne demokratiske organ. Idretten har også et stort samfunnsoppdrag og dermed en viktig rolle i nasjonsbyggingen. Samfunnsoppdraget løses i samspill og samarbeid med stat, fylker og kommuner.

Arbeiderpartiet vil sikre gode idrettstilbud som er tilgjengelige for alle, særlig for barn og unge. Da må vi bygge ut anlegg og legge til rette for at terskelen for deltakelse er så lav som mulig. Deltakelse må være billigst mulig, og det må arbeides for å redusere utstyrspresset. Satsing på friluftsliv er blant våre viktigste tiltak for god folkehelse. Naturområder skal gjøres lett tilgjengelig for alle. For mange toppidrettsutøvere er det vanskelig å kunne leve av idretten sin, og det må bli enklere å kunne kombinere karriere og utdanning for toppidrettsutøvere. For Arbeiderpartiet er det viktig å sikre likestilling også i idretten.

Arbeiderpartiet vil: