Skape og dele: handel, kapitalflyt, skatt og økonomisk samarbeid

Et åpent og regulert handelssystem skaper forutsigbarhet og er en forutsetning for rettferdig handel

Verdens handelsorganisasjon (WTO) må spille en sentral rolle i å sette rammer for verdenshandelen. Regionale og flernasjonale handelsavtaler må sikre grunnleggende standarder og rettigheter, klima- og miljøhensyn og arbeidstakerrettigheter.

Vi ser at verdens økonomiske tyngdepunkt flytter seg øst- og sørover. En åpen verdenshandel har bidratt til at millioner av mennesker har kommet ut av fattigdom. Samtidig fører handel og kapitalflyt til nye samfunnsutfordringer. Forskjeller i inntekt og velstand øker. De siste årene har også gjeldsbyrden til mange utviklingsland økt dramatisk. Til tross for fremskritt for internasjonalt skattesamarbeid blir stadig større verdier plassert i skatteparadiser. Skatteunndragelse svekker tilliten til skattesystemet i et land, fører til urettferdig konkurranse mellom bedrifter, høyere skattebelastning for folk og dårligere evne til å finansiere velferd.

En regelstyrt handel er en motvekt til at den sterkestes rett og kapitalkreftene får råde fritt. Et langt sterkere internasjonalt samarbeid må til for å forebygge og avdekke skatteunndragelse og aggressiv skatteplanlegging. Et økt skattegrunnlag er også en forutsetning for å stabilisere sårbare stater og gjøre utviklingsland uavhengige av bistand.

Arbeiderpartiet vil: