Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Nordområdene: En ny giv

Arbeiderpartiet kommer til å jobbe for at det skal være attraktivt å bo i et sterkt og levende Nord-Norge, med gode velferdstilbud og ettertraktede arbeidsplasser

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde. Initiativer vi tar i nordområdene, er viktig for lokalsamfunnene, for Norge og for verden. Nord-Norge og nordområdene er en avgjørende del av den norske økonomien, og betydningen av området vil bare øke i årene fremover. Ressursene i nord fører med seg enorme muligheter innen havbruk, energi, mineraler, reiseliv og industri. Skal vi ha aktivitet, utnytte ressursene og ha troverdighet overfor våre naboer, må det bo folk i nord. Derfor må sentralisering snus til satsing. Det skal være attraktivt å bo i et sterkt og levende Nord-Norge, med gode velferdstilbud og ettertraktede arbeidsplasser.     

Det er behov for en ny giv i nordområdepolitikken. Arbeiderpartiet vil fornye og forsterke innsatsen og har større ambisjoner for utviklingen i nord enn det vi ser i dag. Nordområdepolitikken må nærmere folk og bety noe for deres hverdag.

Den nye nordområdepolitikken må snu den negative befolkningsutviklingen, utnytte de lokale verdiene til å skape vekst og grønn utvikling og fremme nye initiativer for samarbeid med våre naboer.

Vårt viktigste fredsprosjekt

Norges posisjon og rolle i nord er unik. Det er i nord at Norge møter verden, og det er der våre initiativer har størst betydning for den generelle utviklingen i området og for norske interesser. Å sikre en fredelig, regelstyrt utvikling er i Norges interesse og legger grunnlaget for en god hverdag for våre egne innbyggere og for de i våre naboland. En fredelig utvikling forutsetter aktivitet og tilstedeværelse. Det er derfor vi prioriterer å bygge opp i nord, heller enn å bygge ned eller sentralisere. Dette er en sentral del av vårt viktigste fredsprosjekt.

Flere land, deriblant stormakter som USA, Russland, Kina og EU, har fornyet interesse for nord. Norge må bygge på erfaringene som både NATO-alliert og nabo med Russland og manøvrere klokt og offensivt for å sikre en fredelig og bærekraftig utvikling i området.      

Kunnskap i nord, for nord, fra nord

Kunnskap er navet i nordområdepolitikken til Arbeiderpartiet og nøkkelen til å gi alle unge tilgang til en god utdanning, til å sikre bedriftene kompetansen de trenger, og til å utvikle ny forskning og verdensledende kunnskapsmiljøer i området.

Hvis vi skal nå målene om velferd, verdiskaping og grønn omstilling i nordområdene, trenger vi en langsiktig, strategisk satsing på kunnskap. Vi vil utdanne flere i landsdelen og bygge kompetansemiljøene sterkere, samtidig som vi vil satse på desentralisert utdanning. Det at vi har to universiteter og en samisk høgskole i landsdelen, er en enorm styrke for nordområdenasjonen Norge. De to universitetene er viktige nordområdeaktører, som vi vil gi særskilte oppdrag som er særlig relevante for utforsking og verdiskaping i nordområdene. Aktiv tilstedeværelse gjennom nye forskningsprogrammer og sterke fagmiljøer sikrer også norske interesser og gir oss en fordel internasjonalt. Arbeiderpartiets mål er at det utvikles kunnskap i nord, for nord, fra nord.

En stat som satser i nordområdene

Det offentlige skal være en sentral medspiller i utviklingen i nord. Statlig tilstedeværelse sikrer velferdstjenester nært befolkningen, og lokalisering av offentlige etater og institusjoner bidrar til arbeidsplasser og kompetansemiljøer.

De siste årene har mange opplevd at avstanden til makt og muligheter blir større, når velferdstilbudet svekkes og offentlige tjenester flyttes. Vi må snu sentraliseringen og heller utvikle tjenestene nært folk. Arbeiderpartiet vil gi økt kompetanse og definisjonsmakt til folk i nord. Relevante statlige aktører skal utvikle egne nordområdestrategier.

Bygge ny industri på våre felles ressurser til gode for alle

Nordområdene har et grønt reiseliv og mange av ressursene verden trenger i fremtiden: bærekraftig mat fra havet, energi og mineraler. Arbeiderpartiet ønsker en aktiv næringspolitikk som bygger ny industri gjennom å etablere hele verdikjeder og bygge kunnskap. Vi vilk både styrke etablerte næringer og utvikle nye. Slik utvikler vi potensialet i nord.

Nord-Norge har opplevd økonomisk vekst de siste årene, men verdiene kommer ikke alle til gode. For lite legges igjen i lokalsamfunnene. Dette er «det arktiske ressursparadokset». Arbeiderpartiet vil investere i landsdelen på en måte som skaper arbeidsplasser og sikrer verdiskaping lokalt. Fellesskapets ressurser skal utnyttes bærekraftig og komme befolkningen til gode gjennom større lokale ringvirkninger og flere arbeidsplasser.

Sentrum for grønn omstilling

Klimaendringene merkes sterkest i nord, men mange av løsningene på krisen finnes også her. Nord-Norge er godt posisjonert til å levere klimaløsninger og grønne jobber. Arbeiderpartiets mål er å utvikle nordområdene til verdens mest bærekraftige region.

Industrien er en viktig del av klimaløsningen og en viktig del av sirkulærøkonomien. I nord er det gode vilkår for produksjon med lavere klimagassutslipp, dette må vi utnytte bedre enn i dag.

Knytte Arktis sammen

Arbeiderpartiet vil modernisere infrastrukturen i nord for å få til en ny satsing på moderne industri og lede an i utviklingen av transport uten utslipp.

Infrastruktursatsingen i nord må koble ressursene med markedet. Det må gjøres lettere for folk og varer å ferdes både innad i landsdelen og på tvers av landegrensene, samtidig som klimaavtrykket reduseres.

Frakt av varer fra sjømatnæringen og andre nordlige næringer hindres av flaskehalser i transporten. Arbeiderpartiet vil fjerne disse flaskehalsene og øke fremkommeligheten for næringstransporten og befolkningen. Dette innebærer særlig en opprustning av fiskerihavnene og et særskilt krafttak for fylkesveiene, for å sikre trygg og effektiv transport fra kyst til marked.

Arbeiderpartiet er for utvikling av jernbane i Nord-Norge. Det vil være et løft for verdiskaping og klimavennlig transport av gods og folk. Nordlandsbanen må utvikles med lav- og nullutslippsløsninger. Dobbeltspor på Ofotbanen, som er en viktig transportåre, må realiseres. Det må også på plass et grundig beslutningsgrunnlag for Nord-Norgebanen i Nasjonal transportplan, som avklarer trasé- og teknologivalg, klimaeffekt, kostnader og fremdrift, slik at vi bringer prosjektet fremover med mål om å realisere Nord-Norgebanen.

Svalbard: grønn utvikling i et livskraftig familiesamfunn

Svalbard er Norges nordligste region. Norge er det eneste landet som har en moderne og sivil utbygd infrastruktur med en tilnærmet normal samfunnsstruktur så langt nord. Svalbard har stor strategisk betydning for Norges muligheter i nordområdene og Arktis, og svalbardpolitikken er derfor en viktig del av Arbeiderpartiets nordområdestrategi.

Longyearbyen skal fortsatt være et livskraftig familiesamfunn med gode tjenester og jobbmuligheter, samtidig som samfunnet skal videreutvikles i en grønnere retning.

Den videre utviklingen av næringslivet på Svalbard skal ha fokus på at man kan tilby stabile og attraktive helårsarbeidsplasser, med ordnede lønns- og arbeidsvilkår gjennom hele verdikjeden. Reiselivet er en av de største private næringene i Longyearbyen. Sammen med næringen skal vi jobbe for et grønnere reiseliv med en høy andel helårsarbeidsplasser, samtidig som de høye miljømålene for Svalbard ivaretas. Svalbard har stor betydning for norsk og internasjonal forskning. Vi vil styrke forskningsarbeidet og bidra til at lokale kunnskapsleverandører kan ha en sentral rolle i dette.

For å få en ny giv i nordområdepolitikken vil Arbeiderpartiet: