Likestilling og bekjempelse av sosial kontroll

Alle skal ha frihet til å være seg selv, til å delta der de måtte ønske, og til å bryte med miljøer eller mennesker dersom de opplever begrensninger i sin frihet

Frihet er en grunnleggende rettighet i vårt samfunn. Alle skal ha frihet til å være seg selv, til å delta der de måtte ønske, og til å bryte med miljøer eller mennesker dersom de opplever begrensninger i sin frihet.

Mange av dilemmaene vi møter i integreringsdebatten, knytter seg til situasjoner der frie mennesker skal velge hvordan de vil leve livet sitt, og opplever et sosialt og kulturelt press som begrenser den friheten.

Sosial kontroll og fysisk og psykisk æresvold har ikke en plass i vårt samfunn. Det er et felles samfunnsansvar å bekjempe dette.

Et alvorlig utslag av negativ sosial kontroll er at barn og ungdom blir etterlatt av foreldrene i utlandet mot sin vilje. Arbeiderpartiet mener myndighetene må gjøre mer for å sikre at de unges rettigheter ivaretas, og at hele tiltakskjeden i dette arbeidet må styrkes og koordineres bedre enn i dag.

Arbeiderpartiet vil: