Fornybar energi

Energieffektivisering, økt produksjon og norsk hydrogensatsing

Fortsatt er mer enn halvparten av den samlede energibruken i Norge basert på fossile kilder. Målet er et helt fornybart energisystem. Arbeiderpartiet vil bygge ut mer fornybar energi i Norge.

Kraftoverskudd skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i norsk industri. Den sterke internasjonale veksten i fornybar energi skaper store eksportmuligheter for Norge innen nye grønne verdikjeder som fornybar produksjon, hydrogen, biobasert prosessindustri, batterier og maritim transport.

Gjennom foredling av ren fornybar vannkraft bidrar prosessindustrien til betydelige eksportinntekter. Med verdens mest klimavennlige og energieffektiv industrivirksomheter lokalisert i hele landet, gir prosessindustrien grunnlag for arbeidsplasser og livskraftige lokalsamfunn, samtidig som produksjonen er avgjørende for lavutslippssamfunnet.

Norge og verden har et stort behov for mer fornybar energi. Lokalsamfunn og kommuner som stiller sine naturressurser til rådighet, må sikres en større andel av verdiskapingen. De skal bli lyttet til og respektert på en bedre måte enn i dag før nye konsesjoner gis, og det må strammes betydelig inn på tiden som går mellom tildeling av konsesjon og faktisk utbygging. Ved utbygging skal det tas større hensyn til urørt natur, og nye anlegg skal, der det er mulig, etableres på områder hvor det allerede finnes infrastruktur. Det må vurderes hvordan vi kan stramme inn på muligheten for kjøp og salg av konsesjoner slik at ansvaret for det enkelte prosjekt blir tydeligere og norsk eierskap sikres. Undersøkelser knyttet til sårbarhet for natur- og dyreliv må gjennomføres før anleggsvirksomhet kan starte opp. Arbeiderpartiet vil prioritere mindre anlegg som kan produsere strøm til lokalt forbruk, og større anlegg knyttet til industriprosjekter.

Arbeiderpartiet vil: