Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

De store oppgavene løser vi best sammen

Vi får til mer sammen enn hver for oss

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Norges vei fra fattig samfunn til et rikt land handler aller mest om et sterkt fellesskap og om å få til noe sammen.

Koronakrisen har nok en gang vist oss verdien av fellesskapet vårt, en sterk offentlig helsetjeneste og et organisert arbeidsliv. Høy tillit og sterk solidaritet mellom mennesker er Norge på sitt aller beste.  

Over tiår har vi bygget opp en sosialdemokratisk samfunnsmodell i Norge tuftet på frihet, likhet og solidaritet. Den må vi nå forsvare – og bygge videre på. Bare slik kan vi møte de store oppgavene som venter oss på 2020-tallet.

Flere hundre tusen nordmenn skal tilbake i arbeid. Velferdsstaten skal favne alle: sikre en god skole, helsetjenester i verdensklasse og en raus omsorg for våre eldste, uansett hvem du er, og hvor du bor. Vi skal bidra til å redde verden fra klima- og naturkrisen på en måte som reduserer forskjellene og skaper arbeidsplasser i Norge. Og vi skal ta hverdagen tilbake når koronakrisen endelig er over og vi kan leve som normalt igjen.

Nå trengs den sosialdemokratiske samfunnsmodellen mer enn på lenge. Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar – for verdiskaping og arbeidsplasser og for vår felles velferdsstat. Vi trenger et nytt flertall som vet at klimakrisen ikke kan løses av hver enkelt eller av markedet alene. Vi trenger et sterkt sosialdemokratisk parti som står klippefast på EØS-avtalen og norsk medlemskap i NATO.

Vi får til mer sammen enn hver for oss.

Vårt første løfte til deg som velger er at Arbeiderpartiet vil sørge for trygt arbeid til alle. Det er jobb nummer én.

Vi er rike på naturressurser, på fisk, skog, hav, mineraler og ren energi, og vi har verdens beste arbeidere. Norge er mulighetenes land, men vi er også et lite land. Det er i fellesskap vi er sterkest. Den norske modellen bygger derfor på et tett samarbeid mellom staten, næringslivet og fagbevegelsen.

Vi vil at bedriftene igjen skal møte en aktiv stat som bidrar mer – og som krever mer tilbake. Vi trenger en stat som trår til med kapital, støtter ny teknologi og bruker eierskap og offentlige innkjøp til å skape arbeidsplasser og nå viktige samfunnsmål.

Vi trenger en stat som stiller krav til næringslivet. Mer av naturressursene våre skal bearbeides og gi arbeidsplasser her hjemme. Utslippene av klimagasser skal ned. Det organiserte arbeidslivet skal styrkes: Uten det overlever ikke vår samfunnsmodell. Sammen med en sterk fagbevegelse vil vi bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, begrense innleie, sørge for at flere kan jobbe heltid i faste stillinger, og satse på livslang læring og kompetanse.

Alle som kan og vil jobbe, fortjener muligheten til det. Vi må skape flere arbeidsplasser, og det må bli lettere å komme inn i arbeidslivet. Det skal bli lettere å kombinere trygd og arbeid, og unge mennesker skal vite at de ikke står alene, at de har fellesskapet i ryggen. Det starter i en skole med nok kvalifiserte lærere, hvor alle barn kan utvikle sine evner og muligheter.

Det andre løftet vi gir, er å gjøre vår felles velferdsstat sterkere. Den skal omfatte alle, uavhengig av hvem du er, og hvor du bor. Ingen unge skal falle utenfor, og alle eldre skal være trygge.

Skal vi klare det må vi styrke fellesskapets helse- og omsorgstjeneste og si nei til privatisering og økte klasseskiller.

I våre felles sykehus skal vanlige folk få den beste behandlingen, det beste utstyret og de beste fagfolkene, nærmest mulig der de bor. Politiet, ambulansen og brannvesenet må komme når det virkelig haster og alle distriktskommuner skal få jordmor i full stilling.

Etter koronakrisen trenger vi et krafttak for å hjelpe mennesker som sliter med psykiske helseplager og lidelser.

Eldre er ulike og alderdommen har ulike faser, men alle eldre fortjener å være sjef i eget liv. Mange eldre vil delta og har mye å bidra med. Samfunnet må legge bedre til rette for aktive eldre. Vi vil satse på dagtilbud og kultur som gir livsglede og fellesskap. Vi vil sørge for boliger som er tilrettelagt. Vi vil sørge for flere ansatte med bedre tid i hjemmetjenesten slik at eldre får den hjelpen akkurat de har behov for. Eldreomsorgen skal ikke stykkes opp og settes ut på anbud.

I hele velferdsstaten skal de ansatte få bruke mer tid på innbyggerne og mindre tid på papirarbeid og feilslått målstyring. Under koronakrisen har arbeidsfolk i eldreomsorgen, i skolen, i politiet og på sykehusene, virkelig vist at de fortjener bedre. Mer tillit til de ansatte blir en av våre viktigste reformer av velferdsstaten i stortingsperioden 2021–2025.

Norges klimamål skal nås! Det er vårt tredje løfte.

Vi trenger en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber, og som ikke rammer de svakeste i samfunnet. Natur- og klimapolitikk må bli en ramme rundt all annen politikk.

I den økonomiske politikken inkludert skatte- og avgiftspolitikken, i transportsektoren, i energipolitikken, i utenriks- og utviklingspolitikken og på mange andre områder setter vi klima og natur høyere på dagsorden enn noen gang. Fellesskapets muskler skal brukes til å kutte utslipp og bevare natur overalt i samfunnet vårt.  

I fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige.

Norge har de beste forutsetningene for å bygge ny, klimavennlig industri basert på ren, norsk energi. Våre fagfolk kan utvikle nye, gode jobber og klimaløsningene verden trenger, for eksempel innen karbonfangst og -lagring, hydrogen, havvind, grønn skipsfart og batteriteknologi. Vi skal gjøre norsk sokkel utslippsfri. Norge skal bli et utstillingsvindu for nye, utslippsfrie transportformer.

Norge har menneskene, økonomien og kompetansen som trengs for å møte klimakrisen, og Arbeiderpartiet er garantisten for en klimapolitikk der arbeidsplasser står i sentrum, og der alle bidrar etter evne.

De siste årene har forskjellene i landet vårt økt: mellom rik og fattig, mellom by og land. Koronakrisen har gjort vondt verre for mange. Mange står uten jobb, og mange sårbare grupper har stått uten hjelp gjennom en lang og krevende tid. 

Nå trenger vi sterkere fellesskap.

Vi lover å gjøre arbeid til alle til jobb nummer én. Vi lover å gjøre velferdsstaten sterkere, og vi vil bruke de store pengene på det som gjør hverdagen tryggere og samfunnet mer rettferdig.

Etter åtte år med økte forskjeller er det nå vanlige folks tur

Valget er ditt.

Stem Arbeiderpartiet.