Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Barnevern: Fellesskapets ansvar til det beste for barna

Alle barn og unge har krav på et godt oppvekstmiljø, uansett hvem de er, og hvilken bakgrunn de har

Det er fellesskapets oppgave å stille opp for barn og unge som sliter, og familien, kommunen, barnehagen, skolen, helsetjenesten og arbeidslivet må samarbeide for å lykkes. Vårt felles barnevern må ha høy tillit i befolkningen, og det skal oppleves trygt å ta kontakt med barnevernet, enten man trenger hjelp selv eller er bekymret for andres barn.

Dagens barnevern er for fragmentert. Samarbeidet på tvers av etater er ikke godt nok, og privatisering og oppstykking gjør at ansvar pulveriseres og blir uklart. De som betaler prisen, er barn, unge og deres familier.

Frivillige og forebyggende hjelpetiltak til familier som sliter eller trenger hjelp og veiledning i oppdragelsen, må forsterkes. Det gjelder både familier med egne barn, familier med fosterbarn, besøks- og beredskapshjem og andre som av ulike grunner fungerer som omsorgspersoner. Vi må gjøre mer for å rekruttere og følge opp fosterfamilier, avlastningshjem og andre voksenpersoner som stiller opp for våre barn og unge. Tjenester som er rettet mot barn, unge og deres familier, må være samlokaliserte og inneha tverrfaglig kompetanse. Samarbeid på tvers av etater må lovfestes, og vi må vurdere en bemanningsnorm i barneverntjenesten og et tak for hvor mange pågående saker en ansatt kan ha ansvar for samtidig.

Å frata foreldre omsorgen for sine barn er dypt inngripende, og barnets beste må alltid ligge til grunn når det først skjer. Foreldrene eller andre med omsorgsansvar det gjelder, må få hjelp og støtte, og vi må styrke rettssikkerheten og medvirkningen til de involverte i slike saker. Sakkyndige må kunne oppnevnes utenfor barnevernet, og det bør være krav om andrehåndsvurdering av akutt- og hastevedtak.

Arbeiderpartiet vil ha en gjennomgang av organiseringen av barnevernet for å sikre at tjenesten er hensiktsmessig organisert. Barnevernstjenesten trenger flere ansatte, både kvinner og menn. Det trengs flere karriereløp for barnevernspedagoger, sosionomer og andre ansatte og flere stipendiatstillinger innen sosialt arbeid og barnevernsutdanning. Det må legges bedre til rette for at ansatte som har behov for det, får gjennomført nødvendig kompetanseheving.

Arbeiderpartiet mener at barnevernet ikke er egnet for stykkpris, anbud, kommersiell drift og fortjeneste. Bevilgninger til barnevernet skal brukes på utvikling av et bedre barnevern, med beredskap, omsorg og adferd i fokus. Verktøykassen må utvides, tiltakene må tilpasses barnas behov, og vi trenger ryddige og tydelige linjer som viser hvem som har ansvaret for barna. Vi vil utvide ettervernet frem til fylte 25 år.

Arbeiderpartiet vil: