Det kompetente arbeidslivet

Storsatsing på livsland læring i regi av partene

Grunnlaget for velferden og velstanden i Norge er en høyt kompetent arbeidsstyrke og kravene til kunnskap og formell kompetanse vil bare bli større i årene som kommer. Kompetansetiltak må møte både de ansattes og virksomhetenes behov, og derfor er det avgjørende at politikken gjennomføres i tett dialog med partene i arbeidslivet. Et arbeids- og samfunnsliv i rask endring krever tettere kontakt mellom utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet.

Studieforbundene har en sentral rolle i den livslange læringen og kompetansebyggingen og er viktige for å sikre at voksne over hele landet kan få tilgang til tilpasset opplæring utenfor det formelle utdanningssystemet.

Arbeiderpartiet vil: