Utenriks: En tryggere, mer rettferdig og grønnere verden

Arbeiderpartiets utenrikspolitikk skal ivareta norske interesser og er forankret i våre grunnleggende sosialdemokratiske verdier: frihet, likhet og solidaritet

Vårt mål er en verden uten krig, fattigdom, urettferdighet eller undertrykkelse. Jordas tåleevne er en absolutt ramme for vår politikk. Vi er en del av et fellesskap på tvers av landegrensene. Norges trygghet og velstand er bygget på en forpliktende og fungerende internasjonal orden.

Verden kommer stadig nærmere vår egen hverdag: Verken virusutbrudd eller klimaendringer tar hensyn til landegrenser. Ved inngangen til 2020-tallet preges verden også av mer uro, endring og uforutsigbarhet. Spenningene mellom stormaktene tiltar. Nedrustningsavtaler undergraves og sies opp. Risikoen øker for nye våpenkappløp. Raske og dramatiske klimaendringer vil få alvorlige konsekvenser for norsk velferd, sikkerhet og internasjonal stabilitet. Forpliktende samarbeid er under press. Folkestyrets fremmarsj har møtt en motbølge. 80 millioner mennesker er på flukt. Verden er ikke i rute til å nå FNs bærekraftsmål. Ulikhetene vokser, både i Norge og i land verden over. Koronapandemien har forsterket mange av disse endringene.

Norge skal være et engasjert og gjenkjennelig medlem av det internasjonale samfunnet. Hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk skal bestå: folkeretten, FN-medlemskapet, NATO-alliansen og EØS-avtalen. Men i en tid preget av mer uro og uforutsigbarhet trenger vi flere bein å stå på i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Vi må evne å balansere og bygge nye allianser. Og vi må løfte klimapolitikken inn i handels- og utenrikspolitikken i bred forstand.