En varmere verden: klima i utenriks- og utviklingspolitikken

Global oppvarming og tap av natur er vår tids største utfordring

En mer rettferdig verden må bygges på ren energi, lavere klimagassutslipp og en bedre forvaltning av sårbar natur. Klimaendringene får også sikkerhetspolitiske konsekvenser. De vil påvirke konfliktmønstre, allianser og styrkeforhold og dermed også betingelsene for norsk utenrikspolitikk.

Klimaendringene rammer ulikt og urettferdig. Innsatsen for å begrense klimakrisen og bidra til klimatilpasning er derfor også god utviklingspolitikk. Sårbar natur som ødelegges, og arter som utryddes, truer livsgrunnlaget på jorda. I dag er verdenshavene dårlig forvaltet og svakt styrt. Resultatet er overfiske, forsøpling og forgiftning. Norge som havnasjon bør lede an i arbeidet for en bedre forvaltning av verdenshavene.

Alle land må kutte i egne klimautslipp i tråd med Paris-målene. Samtidig må det internasjonale samarbeidet om klima og naturtap bli mer forpliktende. I solidaritet med de som rammes først og hardest av klimaendringer, vil vi gjøre klima til hovedprioritet i norsk utviklingspolitikk. Energinasjonen Norge skal ta en internasjonal lederrolle for å støtte fattige land med å ta i bruk ren energi.

Klimaomstillingen skaper også store internasjonale muligheter for norsk verdiskaping. Norsk kompetanse kan bli et viktig bidrag i utviklingen av ny, klimavennlig teknologi. Å fremme norsk næringsliv i utlandet skal være en viktig oppgave i utenrikspolitikken.

Arbeiderpartiet vil:

Les mer om ansvarlig forvaltning av Statens pensjonsfond utland i kapitlet «Statens pensjonsfond utland».