Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Våre grunnleggende verdier

Frihet, likhet og solidaritet

Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti bygd på verdiene frihet, likhet og solidaritet. Arbeiderbevegelsen vokste frem i et klassesamfunn med nød, fattigdom og begrenset demokrati. Vår bevegelse ble til av nødvendighet og i kamp mot urettferdighet. Vi forsto at sammen blir vi sterkere. Ut av det vokste vår tro på fellesskapet og de grunnleggende verdiene sosialdemokratiet er tuftet på. Disse verdiene har vært og er den politiske grunnmuren for Arbeiderpartiets politikk:

Frihet. Store økonomiske forskjeller og urettferdighet gir ufrihet. Et trygt og organisert arbeidsliv og rett til velferdsgoder som utdanning, helsetjenester og pensjon for alle er avgjørende for å sikre reell frihet for alle. Ingen skal bli forfulgt for sine meninger eller diskriminert. Alle skal kunne leve sine liv i frihet, uavhengig av hvem de er, og hvor de bor.

Likhet. Mennesker er ulike, men alle har samme verdi. Alle skal ha like muligheter til å delta i samfunnslivet og bli en del av inkluderende fellesskap. Likhet forutsetter sosial rettferdighet, jevnbyrdighet og mulighet til å bruke egne evner for å leve et godt liv. Politikken skal innrettes slik at de sosiale og økonomiske forskjellene blir minst mulig. Makt og muligheter skal fordeles rettferdig.

Solidaritet. Solidaritet i tanke og handling betyr å ta vare på hverandre. Ingen skal falle utenfor, ingen skal bli hengende etter, det er et felles ansvar. Solidaritet kjenner ingen grenser mellom land, klasser eller generasjoner. Solidaritet skaper fred, bekjemper fattigdom og må til for å sikre klodens overlevelse.

Sammen med fagbevegelsen har Arbeiderpartiet i over 130 år kjempet for et rettferdig og solidarisk samfunn med frihet og likeverd for alle. Vår samfunnsmodell, med et organisert arbeidsliv, en sterk velferdsstat, små forskjeller og bosetting i hele landet, har gitt mennesker større frihet og muligheter i eget liv. Et trygt arbeidsliv og et samfunn med små sosiale og økonomiske forskjeller, har skapt tillit mellom folk.

Nå er dette samfunnet og våre verdier under press. De økonomiske, sosiale og geografiske forskjellene øker i Norge og i verden. Klimaendringer og tap av natur truer vårt livsgrunnlag og vår eksistens.

En viktig del av arbeiderbevegelsens arv er likevel vissheten om at menneskene selv skaper sin egen historie. Vi vet at politikk nytter. Samfunnsutviklingen kan styres.

Å kjempe for frihet, likhet og solidaritet i vår tid betyr:

Trygt arbeid til alle 

Trygge jobber og en lønn det går an å leve av, er avgjørende for den enkeltes frihet og for fellesskapet. Vi lever av hverandres arbeid i Norge. Retten til arbeid og retten til å yte er grunnleggende. Arbeid til alle er derfor vår viktigste prioritering. Det er ledighet som koster, både for samfunnet og den enkelte. For Arbeiderpartiet er ingen oppgave viktigere enn å få hele folket i arbeid.

Et rettferdig økonomisk system 

Folkestyret må regulere og styre markedet. Markedskreftene tar ikke hensyn til de viktigste verdiene i et godt samfunn for alle. Arbeiderpartiet står for en styrt blandingsøkonomi der arbeid verdsettes og markedet er regulert, der eierskapet til naturressursene tilhører fellesskapet, og der det er maktbalanse mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne.

En offentlig velferdsstat for alle 

Universelle velferdsordninger skaper trygghet. De gir folk frihet til å klare seg selv og nødvendig hjelp til de som trenger det. Velferdsstaten er en kontrakt der vi alle bidrar etter evne og får etter behov. Velferdsstatens ordninger skal være universelle og omfatte alle, uavhengig av bakgrunn eller bosted. En sterk velferdsstat er et viktig konkurransefortrinn for landet og for norsk næringsliv.

En sterk fagbevegelse

Det var fagforeninger som stiftet Arbeiderpartiet i 1887. Vi er det organiserte arbeidslivets parti. Fagbevegelsen er en avgjørende samfunnskraft for demokrati og likeverd og for å sikre mer rettferdig fordeling av makt og muligheter. Fagorganisering, landsomfattende tariffavtaler og et sterkt trepartssamarbeid er forutsetninger for et trygt arbeidsliv. Arbeiderpartiet vil styrke fagforeningene og de tillitsvalgtes rolle i arbeidslivet.

Natur og klima som ramme rundt all politikk 

Jorda må gis videre til neste generasjon i bedre stand enn den var da vi fikk den overlevert. Produksjon og forbruk av varer og tjenester må skje på en måte som er mer rettferdig og bærekraftig. Hensynet til jordas natur og ressurser må være rammen rundt all annen politikk. Alle skal få mulighet til å ta klimavennlige valg. Dette er vår kontrakt med kommende generasjoner.

Naturressurser som tilhører fellesskapet

Norge er rikt på naturressurser. Disse ressursene tilhører folket og fellesskapet. Derfor må verdiskapingen komme alle til gode. Forvaltningen av fellesskapets ressurser må være underlagt folkevalgt styring. Naturen skal være for alle.

By og land, hand i hand

Et samfunn med arbeid, bosetting og et godt velferdstilbud over hele landet er fundamentet for et sterkt fellesskap og vår felles identitet. For å bruke fortrinnene naturressursene våre gir oss, må det også bo og arbeide folk i hele landet. Derfor svekker sentralisering hele Norge. Sterke byer er bra for bygdene, og sterke bygdesamfunn er bra for byene: by og land, hand i hand.

Antirasisme og humanisme

Samfunnet skal være trygt og gi muligheter for alle, uavhengig av kjønn, hudfarge, tro, funksjonsevne og seksuell orientering. Vi vil aldri godta diskriminering, hets og trusler mot enkeltmennesker eller grupper. Den eneste måten å hindre undertrykkelse av minoriteter på, er at majoriteten ikke godtar undertrykkelsen. Urfolk og nasjonale minoriteter har en særstilling i Norge.

Internasjonal solidaritet 

Arbeiderbevegelsen er internasjonal. Norge skal bidra til sterke internasjonale organisasjoner og en verdensorden basert på folkeretten og menneskerettigheter. Norge har et ansvar for å ta imot mennesker på flukt som har rett til vår beskyttelse og vår hjelp. Vår solidaritet stopper ikke ved egen landegrense.