Det bærekraftige arbeidslivet

En sirkulær, bærekraftig og fornybar fremtid

Det grønne skiftet endrer rammebetingelsenefor hele det norske næringslivet. Allerede servi at de internasjonale markedene vi leverertil, etterspør varer og tjenester med null- ellerlavutslipp. Dette skaper store muligheter forøkt eksport for Norge på områder som energi,mineraler, mat, batteriteknologi, transport oggrønn og blå bioøkonomi. Arbeiderpartiet vilsatse på et mer klimavennlig og bærekraftignæringsliv og begrense klimarisikoen for norskøkonomi. En rask og vellykket overgang til etbærekraftig næringsliv vil trygge arbeidsplasserog kreve at myndigheter, fagbevegelse ognæringsliv utvikler et enda sterkere samarbeid.

Mange av klimaløsningene ligger i industrien.Olje- og gassindustrien, maritim industri ogleverandørindustrien bygger nå Norges nesteenergieventyr. Karbonfangst og –lagring,hydrogen, havvind, batteriteknologi, bioøkonomiog grønn skipsfart er industriens klimaløsningerog kan bli nye store næringer for Norge. Norgeer også en viktig aktør innenfor bioenergi ogfôrproduksjon og har store muligheter for å økeverdiskapingen basert på våre bioressurser frahav, jord og skog.

Arbeiderpartiet vil: