Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Trygg, og klimavennlig transport i hele landet

Det offentlige må sørge for god infrastruktur som skaper levende lokalmiljøer og legger grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser

Økt fremkommelighet, bedre sikkerhet og miljøhensyn skal ligge til grunn for vår samferdselspolitikk, slik at folk og varer kommer raskt og trygt frem, ansattes lønns-og arbeidsvilkår må ivaretas og klimagassutslippene reduseres.

Arbeiderpartiet vil føre en offensiv jernbanepolitikk for fremtiden. Jernbanesektoren er splittet opp i mange selskaper, og på flere strekninger er persontrafikken satt ut på anbud. Denne utviklingen gjør det vanskeligere for det offentlige å sikre et helhetlig jernbanetilbud, og for mange reisende er det blitt mer komplisert å reise med tog. Vi vil stanse konkurranseutsettingen og gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanen med sikte på en mer helhetlig og oversiktlig organisering.

Prisveksten ved bygging av vei og jernbane har vært sterk de siste årene. Arbeiderpartiet mener at utbygging av infrastruktur må gjennomføres på en måte som gir mest mulig igjen for pengene.

Det er behov for et kraftig vedlikeholdsløft på fylkesveiene. Fylkeskommunene skal settes i stand til å ruste opp fylkesveinettet. Vi vil gjennomgå garantiinstituttet for bygging av vei for å sikre en rimelig fordeling av ansvar og risiko mellom nasjonale og lokale myndigheter.

Intelligente og autonome transportsystemer er i ferd med å revolusjonere samferdselssektoren. Vi ser store muligheter i digitalisering og ny teknologi, som kan skape et betydelig tryggere, mer effektivt og mer miljøvennlig transportsystem.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at den offentlige satsingen på infrastruktur gir større regionale og nasjonale ringvirkninger. Vi vil stykke opp anbud slik at det blir enklere for lokale aktører å delta. Ansatte i transportsektoren skal sikres gode lønns- og arbeidsvilkår, og kampen mot sosial dumping i transportsektoren må forsterkes.