En ny solidaritets- og utviklingspolitikk

Vår utviklingspolitikk er forankret i FNs bærekraftsmål, klimamålene og menneskerettighetene. Utviklingspolitikken skal støtte opp under demokratiske krefter

Vi vil fortsatt bruke én prosent av bruttonasjonalinntekt til internasjonal innsats for å oppnå FNs mål om sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vi legger til grunn at målet med utviklingspolitikk er samfunnsendring. Tradisjonell «gavebistand» blir stadig mindre viktig. Norge kan heller ikke gjøre alt alene. Utviklingspolitikk risikerer å bli en oppsamling av gode formål på svært mange områder, uten reelle prioriteringer. Vi må samordne med andre aktører og mer enn i dag styre vår innsats slik at den får størst mulig effekt. Samtidig skal Norge være til å stole på – vi vil respektere inngåtte politiske forpliktelser og demokratiske prioriteringer i mottakerland.

For Arbeiderpartiet er disse fem områdene de viktigste for norsk utviklingspolitikk på 2020-tallet:

Arbeiderpartiet vil: