Det digitale arbeidslivet

Nytt partnerskap mellom næringsliv og det offentlige

Nesten alle næringer i Norge er endret eller vil bli det av digitalisering. Det kan skape mange nye arbeidsplasser. Samtidig fører automatisering og økt internasjonal konkurranse fra store teknologiselskaper med seg utfordringer. I møte med så dyptgripende endringer og ujevne konkurranseforhold trengs et mye tettere samspill mellom staten, partene i arbeidslivet og utdanningsinstitusjonene.

Det offentlige skal bidra til infrastruktur i hele landet og gjøre data tilgjengelig for næringsutvikling. Det offentlige skal sikre rettferdige konkurranseforhold og være en strategisk partner for bedrifter som kan levere nye digitale løsninger.

Det må legges bedre til rette for nye eksportmuligheter innenfor IKT. Dataspill er en betydelig næring internasjonalt, og Arbeiderpartiet ser store muligheter for nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor dataspill også i Norge. Digitale løsninger på områder hvor Norge har store næringer allerede, som energi og maritim sektor, er et annet område hvor vi kan skape nye eksportnæringer og arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil: