Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

En rettferdig klima- og naturpolitikk som kutter utslipp og skaper jobber

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda

Menneskeskapte klimaendringer og global oppvarming er den mest alvorlige trusselen mot livsgrunnlaget på jorda. Vi er den første generasjonen som for fullt merker klimaendringene i hverdagen. Ekstremtørke, storflom og skogbranner øker i omfang. Havene forsures, Arktis smelter. Innen 2030 må verden halvere utslippene av klimagasser, og i 2050 skal Norge være karbonnøytrale. Vi må også raskt stanse tapet av verdifull natur og artsmangfold. Dette er vår tids største utfordringer. Vi er den siste generasjonen som har reell mulighet til å begrense skadeomfanget: Vi må handle, og vi må handle nå.

Arbeiderpartiet legger Norges klimamål til grunn. De skal nås. Vi vil ta ansvar for å gjøre samfunnet vårt og økonomien vår bærekraftig, slik at vi oppfyller vår del av kontrakten med kommende generasjoner. Vi vil bygge på FNs bærekraftsmål og ta hensyn til sosial, økonomisk, geografisk og miljømessig bærekraft i våre beslutninger. Vi skal bidra til store utslippskutt i andre land, samtidig som vi oppfyller våre egne klimamål. Vi skal sørge for fremtidig verdiskaping og inntekter til fellesskapet. Vi skal utvikle eksisterende arbeidsplasser og skape nye, trygge jobber, og veien dit må være rettferdig, inkluderende og forståelig for alle som berøres. Alle må få mulighet til å ta klimavennlige valg, uavhengig av økonomi og bosted. De som forurenser mest og har mest ressurser, må også bære den tyngste byrden. De som rammes av klimaendringer, skal få mer støtte av fellesskapet.

Klima og natur skal være fundament og ramme for alle områdene der vi utvikler politikk. Derfor finner du ikke klimapolitikken bare ett sted i dette programmet, men som en integrert del av hele vårt politiske prosjekt. Vi vil bruke offentlige anskaffelser og statlig eierskap til å skape markeder for klimavennlige produkter. Vi vil legge grunnlaget for nye næringer som kan stå på skuldrene til vår mest teknologisk avanserte og innovative næring i dag, nemlig oljebransjen. Ren energi til fattige land er vårt viktigste satsingsområde i utviklingspolitikken, og Norge skal bli et utstillingsvindu for utslippsfri næringstransport. For Arbeiderpartiet er det en selvfølge at klima og natur står i første rekke når vi for eksempel utvikler forskningssektoren, landbruket og bygg- og anleggsbransjen, eller når vi forvalter Statens pensjonsfond utland (SPU).

Det aller viktigste vi kan gjøre for et bærekraftig fellesskap, er å skape nye, klimavennlige arbeidsplasser i Norge. I fremtiden vil de tryggeste arbeidsplassene være natur- og klimavennlige. Allerede ser vi at de internasjonale markedene vi leverer til, etterspør varer og tjenester med null- eller lavutslipp. Mange av løsningene på klimautfordringene ligger i industrien – det er menneskene som jobber her, som skal utvikle og skape morgendagens utslippsfrie arbeidsplasser. Norge har menneskene, kompetansen og økonomien som nå trengs. Vi har en industri som kan bruke ren, norsk energi, og som kan resirkulere langt mer av ressursene enn i dag. Norge bør lede an i utviklingen av de klimaløsningene verden trenger, blant annet karbonfangst og -lagring, hydrogen som energibærer, batteriteknologi, havvind og utslippsfri skipsfart. Ved å ligge i forkant av denne utviklingen skaper vi også nye markeder i en verden som i stadig større grad vil etterspørre fremtidsrettet, klimavennlig teknologi.

Vi vil stanse tapet av natur og slå ring om allemannsretten. Arbeiderpartiet er garantisten for en rettferdig politikk der vi kutter klimagassutslippene og bevarer naturmangfoldet, samtidig som vi utvikler nye, klimavennlige arbeidsplasser og verdensledende industri.