Likestilling, inkludering og antirasisme: Et likestilt samfunn et et fritt samfunn

Arbeiderpartiet skal føre en offensiv og målrettet likestillingspolitikk som gjør at alle inkluderes i samfunnet, uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet

Store forskjeller mellom kjønnene i skoleprestasjoner og gjennomføring i skolen, i arbeidslivet, i lønnsnivå, i familieliv og i helse truer det likestilte samfunnet. Diskriminering og manglende inkludering fører til at mennesker utestenges fra viktige fellesskap i vårt samfunn.

Ingen mennesker skal diskvalifiseres fra arbeidslivet, utestenges fra det sosiale fellesskapet eller hetses på bakgrunn av sin hudfarge, tro, funksjonsevne eller seksualitet, og ingen minoriteter skal diskrimineres. Arbeiderpartiet skal bygge ned hindre for deltakelse, styrke arbeidet mot diskriminering og for et mer inkluderende samfunn.

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er et viktig verktøy for å sikre alle mennesker deltakelse og likestilling i samfunnet. Vi vil sørge for at ordningen og finansieringen av BPA gir et best mulig universelt tilbud til de som trenger og ønsker det i alle kommuner.