Du bestemmer over dine egne data

Vi bruker informasjonskapsler/cookies til å samle informasjon om deg for forskjellige formål. Vi har delt disse opp i to kategorier:

Statistiske, Markedsføring

Ved å trykke «Godta alle» gir du din tillatelse til alle formålene. Du kan også velge formålet du vil samtykke til ved å klikke på avmerkingsboksen ved siden av formålet, og deretter trykke «Lagre innstillinger».

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt ved å trykke på det lille ikonet i nederste venstre hjørne av nettsiden.

Les vår personvernerklæring for mer info

Lagre innstillinger Godta alle

Økonomi: Trygg økonomisk styring

I Norge lever vi ikke av andres arbeid, vi lever av hverandres arbeid.

Vår evne til å finansiere det norske velferdssystemet avhenger av hvor godt vi lykkes med å skape nye arbeidsplasser og inkludere flere i arbeidslivet i årene som kommer.

Det viktigste målet med Arbeiderpartiets økonomiske politikk er derfor å legge grunnlaget for økt sysselsetting og verdiskaping i hele landet. Den økonomiske politikken skal også støtte opp under Norges klima- og naturmål og bidra til reduserte økonomiske forskjeller og en mer rettferdig fordeling av samfunnets ressurser. Vi vil bygge på FNs 17 mål om mer sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i alle våre beslutninger.

Velferdsstaten er et spleiselag, der vi yter etter evne og får etter behov. Skatter og avgifter betaler for vår felles velferd, og de skal være rettferdig fordelt. Skattesystemet må være mest mulig forutsigbart og stå seg gjennom skiftende økonomiske tider. Et bredt og solid skatte- og avgiftsgrunnlag gir mulighet for lavere satser.

Det siste tiåret har sysselsettingen i Norge falt. Arbeidsledigheten etter koronakrisen kan bite seg fast på et høyt nivå, og den norske handelsbalansen er svekket. De med store formuer har fått mer, samtidig som mange pensjonister og arbeidstakere med lave lønninger har fått mindre å betale regningene sine med. 

Arbeiderpartiet vil bruke fellesskapets muskler på det som får flere i arbeid og gir økt velferd for alle. Den norske arbeidslivsmodellen, som har gitt små lønnsforskjeller og høy sysselsetting og verdiskaping, må styrkes. Slik kan vi skape nye arbeidsplasser i hele landet.Omstillingen av norsk økonomi for å nå klima og miljømålene vil være omfattende. Nye, bærekraftige næringer og arbeidsplasser må skapes, og fellesskapet må bidra for å løse disse utfordringene. Klimarisikoen skal reduseres, og skatte- og avgiftssystemet skal bli mer omfordelende. Et sterkere internasjonalt samarbeid er nødvendig for å sikre at flernasjonale selskaper betaler en rettmessig skatt. 

Arbeiderpartiet vil:

Gjennomføringsgraden av programmet vil avhenge av den økonomiske utviklingen og handlingsrommet på statsbudsjettet.

Statens pensjonsfond utland

Statens pensjonsfond utland (SPU) er det norske folks sparekonto. Forvaltningen av fondet skal ha bred legitimitet og være i tråd med interessene og verdiene til det norske folk og de etiske retningslinjene for fondet. Forvaltningen skal bygge på økonomisk ansvarlighet, åpenhet og langsiktighet, og skal sikre menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Arbeiderpartiet vil: