Internasjonalt samarbeid

Asylsøkere skal kunne henvises til trygge land i og utenfor Europa så lenge deres behov for beskyttelse blir godt ivaretatt

Dette krever bedre samarbeidsavtaler med tredjeland slik at dagens hjemmel for dette kan brukes mer aktivt. Før slike avtaler inngås, skal det gjøres en konkret vurdering av menneskerettighetssituasjonen for flyktningene i landet. Denne vurderingen skal tillegges stor vekt. Asylsøkere skal ikke returneres til land der de risikerer forfølgelse. Rettsikkerheten skal ivaretas. Norge skal i større grad bistå disse mottakerlandene med økonomisk og praktisk støtte som gjør dem i stand til å ivareta sine forpliktelser.

Arbeiderpartiet vil: