Barnets beste - Grunnleggende i alle saker

Barn på flukt er en særlig utsatt gruppe. Norge skal være en pådriver for at rettigheter for barn på flukt ivaretas

Svakhetene i dagens asylordning rammer særlig enslige mindreårige barn på flukt hardt. Det er grunnleggende urettferdig at barn rammes hardest av et system som ikke fungerer.

Barn skal bli tatt imot på en trygg og god måte som ivaretar deres rettigheter og behov.  Saker som omfatter barn bør prioriteres høyt. De siste årene har det gjentatte ganger blitt rettet kritisk søkelys mot utlendingsmyndighetenes praksis i forbindelse med enkeltsaker som omfatter lengeværende barn. Regelverket må etterleves slik at vi unngår situasjoner vi har sett tidligere med økende grad av midlertidighet. Det er viktig å sikre en rask og effektiv saksbehandling som ivaretar rettsikkerheten og unngår å sette barn og unge sine liv på vent.

Arbeiderpartiet vil: