En mer rettferdig asylordning

Retten til å søke asyl og beskyttelse fra forfølgelse er en grunnleggende menneskerettighet. Arbeiderpartiet vil verne om asylinstituttet

Dersom asylinstituttet også i fremtiden skal være i stand til å gi beskyttelse til personer som flykter fra individuell forfølgelse, må vi ha en mer rettferdig asylordning. Den må sikre flere beskyttelse i det første trygge landet de kommer til, og hjelpe flere gjennom kvoteflyktningordningen. Vi må bekjempe årsakene til at mennesker legger ut på flukt, og skille klarere mellom konvensjonsflyktninger og de med behov for subsidiær beskyttelse. Vi vil ha en dreining av flyktningpolitikken til flere kvoteflyktninger fremfor asylsøknader ved grensen.

FNs kvoteflyktningsystem er den tryggeste og mest rettferdige ordningen for å sikre mottak av mennesker som skal ha varig beskyttelse. Her kan Norge prioritere de mest sårbare flyktningene med størst behov for beskyttelse, for eksempel barnefamilier.

I perioder med lave ankomster vil vi legge til rette for at kommunene kan ta imot flere kvoteflyktninger. Antallet skal settes på bakgrunn av forhandlinger mellom kommunene og staten, der regjeringen fastsetter det totale antallet. Anbefalingene fra FNs høykommissær for flyktninger skal vektlegges gjennom hele prosessen.

Arbeiderpartiet vil: