Leder- og politikerlønninger

Økende lønnsforskjeller undergraver tilliten og samholdet som vår samfunnsmodell hviler på

Lederlønnsutviklingen har en særlig negativ effekt og skaper inntrykk av at en elite på toppen stikker fra, mens andre regler gjelder for vanlige folk.

Lederlønnsgaloppen må derfor stanses. Det krever sterkere virkemidler enn i dag. Arbeiderpartiet vil nedsette en lederlønnskommisjon med deltakelse av partene. Den skal se lønn og bonuser i statseide selskaper og selskaper der staten er majoritetseier, lederlønnsutviklingen i staten samt lønninger for politikere, etterlønnsordninger og andre godtgjørelser på nasjonalt og lokalt nivå, i sammenheng. Den skal grundig vurdere blant annet hvorfor lønnsutviklingen på toppnivå har fått fortsette på tross av vedtatte retningslinjer.

Bonus skal ses som del av en leders samlede lønnsavtale og underlegges samme moderasjonskriterier. Avtaler skal begrunnes, og i staten og statlig eide selskaper godkjennes av ansvarlig statsråd.

Arbeiderpartiet vil: