Pensjon: Rettferdig trygd og god pensjon å leve av

Arbeiderpartiets mål er en god og rettferdig pensjon for alle

Velferdsstaten er et spleiselag der vi yter etter evne og får etter behov, og folketrygden er fellesskapets viktigste verktøy for å sikre dette. Arbeiderpartiets mål er en god og rettferdig pensjon for alle. Å sørge for at det skjer, er et felles ansvar. Folketrygden er det bærende elementet i pensjonssystemet, mens gode og kollektive ordninger, som AFP og tjenestepensjoner, er viktige tillegg.

Forskjellene i samfunnet øker, også blant pensjonister. De siste årene har vi sett usosiale kutt i viktige ordninger som uførepensjon og arbeidsavklaringspenger. Også sykelønnsordningen er under press.

Arbeiderpartiet slår ring om pensjonsreformen og hovedprinsippene i reformen, slik som levealdersjusteringen, fleksibelt uttak av pensjon og muligheten til å kombinere pensjon og inntekt fra arbeid. Vi vil videreutvikle pensjonssystemet og gjøre det enda mer rettferdig i tråd med prinsippene fra pensjonsreformen og de sosialdemokratiske verdiene den bygger på. Tjenestepensjon fra første dag og første krone blir vår viktigste sak på pensjonsområdet i tiden som kommer. Det vil gi en bedre pensjon for mange og særlig for de med lavest inntekt.

For Arbeiderpartiet er det avgjørende at vi har gode ordninger for uførepensjon og arbeidsavklaringspenger. Sykelønnsordningen skal ikke kuttes.

Arbeiderpartiet vil: