Samarbeid, rettigheter, folkestyre og likestilling under press

Arbeiderpartiet vil arbeide for en regelstyrt og bedre organisert verden

Vår verden står overfor utfordringer ingen land kan løse alene. Arbeiderpartiet vil arbeide for en regelstyrt og bedre organisert verden. Samtidig har FN-systemet og andre internasjonale organisasjoner vesentlige svakheter og mangler. Norge var med på å grunnlegge mange av disse organisasjonene. Nå vil vi ta ansvar for å både forbedre og forsvare dem.

Arbeiderbevegelsen oppsto som en reaksjon på klassesamfunn hvor det systematisk ble gjort forskjell på folk. Respekt for alle menneskers grunnleggende rettigheter ligger til grunn for vårt internasjonale engasjement. Vi vil jobbe mot innskrenkning av menneskerettighetene og kjempe mot folkeretts- og menneskerettsbrudd uansett hvor de måtte finne sted. De siste årene har demokratiet i verden vært i tilbakegang. Også i Europa utfordres og trues grunnleggende demokratiske og rettsstatlige verdier. I mange land settes særlig frie medier og uavhengige domstoler under press.

En rettferdig verden er også en likestilt verden. Kvinners aktive deltakelse i samfunnet skaper utvikling og vekst. Verden over blir likestilling sakte, men sikkert mer ukontroversielt. Det skyller samtidig en konservativ bølge over verden med mål om å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Vi vil bygge nye allianser og trappe opp norsk bistand til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter. Vi vil gjøre styrking av kvinners rett til selv å bestemme over egen kropp til hovedsaken i vårt internasjonale likestillingsarbeid.

Arbeiderpartiet vil: