Innvandring: En mer rettferdig innvandringspolitikk

Asyl- og innvandringspolitikken vår skal bygge opp under den norske samfunnsmodellen med små forskjeller og like muligheter, høy tillit og sterkt samhold

Norge har et ansvar for å hjelpe mennesker som flykter fra krig og forfølgelse. Asyl- og innvandringspolitikken vår skal bygge opp under den norske samfunnsmodellen med små forskjeller og like muligheter, høy tillit og sterkt samhold. Vi skal vise solidaritet med verdens flyktninger og samtidig bevare velferdsstaten og den norske modellen. Vår asyl- og innvandringspolitikk skal bygge på våre grunnleggende verdier og internasjonale forpliktelser. Vi må sikre at det er bred oppslutning om asyl- og innvandringspolitikken, og at vi har en politikk som samler Norge.

Dagens asylregime har flere inhumane, urettferdige og lite bærekraftige konsekvenser. Derfor vil vi tilpasse dagens asylordning bedre til flyktningkonvensjonens intensjon om å gi mennesker beskyttelse fra forfølgelse.

Vi ønsker en mer kontrollert innvandring gjennom en helhetlig politikk som er mer rettferdig, mer human og mer bærekraftig for det norske samfunnet. Vår politikk skal gjøre oss i stand til å håndtere fremtidige situasjoner med store økninger i antall migranter til Europa, og bidra til en kontrollert og forutsigbar innvandring til Norge.