Integrering: stille opp og stille krav

Arbeiderpartiet ser på mangfoldet som en styrke

Innvandringen har gjort Norge til et mer mangfoldig samfunn. Arbeiderpartiet ser på mangfoldet som en styrke. Den norske modellen og måten vi har organisert det norske samfunnet på, er en av hovedgrunnene til at vi har lyktes bedre med integrering enn de fleste andre land. I fremtiden vil land som lykkes med integreringen, være vinnere på den globale arenaen.

Mange av utviklingstrekkene som setter vår samfunnsmodell under press, forsterkes av høy innvandring og rammer integreringsarbeidet særlig hardt. Økende sosiale og økonomiske forskjeller og en lavere sysselsettingsgrad er blant de mest alvorlige utviklingstrekkene. Vi er avhengige av å lykkes bedre med integreringen dersom vi skal bevare den norske modellen også i fremtiden.

Arbeiderpartiets hovedmål for integreringsarbeidet er å få flere i arbeid, bygge sterke felleskap, fremme likestilling og bekjempe negativ sosial kontroll.

Barnehagene og skolene er blant våre viktigste fellesskapsarenaer. Her lærer barna norsk og begynner å mestre de sosiale og kulturelle kodene. De som ikke går i barnehage, strever ofte faglig allerede tidlig i grunnskolen og kan lett miste motivasjonen. Barn som uteblir fra skolen, søker andre fellesskap utenfor skolen, som ofte viser seg å være starten på en trøblete tilværelse i utkanten av samfunnet. Det vil Arbeiderpartiet bekjempe.