Trygg og effektiv transport i hele landet

Veier, jernbane, havner og flyplasser binder Norge sammen og er helt avgjørende for bosetting og arbeidsplasser

Det offentlige må ha hovedansvaret for at denne infrastrukturen fungerer godt. Det er behov for en mer helhetlig utvikling av infrastruktur. Vi må bedre utnytte de mulighetene ny teknologi gir, og den totale planleggings- og utbyggingstiden for samferdselsprosjekter må reduseres betraktelig.

Havnene er viktige for verdiskaping og bosetting langs kysten. Etterslepet på investeringer i havnene er stort, og det er behov for en økt satsing. Vi vil ruste opp havner og farleder slik at vi kan få mer gods fra vei til sjø og sikre videre utvikling av fiskeriavhengige kystsamfunn.

Kystruten, som anløper 34 havner langs den langstrakte kysten vår, er av stor betydning for både passasjer- og godstrafikk. Arbeiderpartiet vil sørge for at dette viktige tilbudet videreføres med daglige anløp.

Nullvisjon for ulykker bør også gjelde på sjøen, og Arbeiderpartiet vil prioritere det ulykkesforebyggende arbeidet for å hindre drukning.

Arbeiderpartiet vil: