Kutte utslipp og ta vare på naturen der vi bor

Strand, skog, fjell og fiskevann skal være tilgjengelig for alle

Retten til naturopplevelser og natur er en grunnleggende rettighet i landet vårt, likevel ser vi at den utfordres. Strandsonen bygges ut, og viktige frilufts- og naturområder bygges ned.

Arbeiderpartiet vil styrke allemannsretten. Statskog og andre offentlig eide eiendommer må gå foran som gode eksempler. Det er kommunene som forvalter den naturen som er nærmest folk, og de må få et større ansvar for å ivareta naturen som et verdifullt fellesskapsgode.

Arbeiderpartiet vil gjøre det enkelt for folk å kutte utslipp og ta vare på naturen der de bor.

Arbeiderpartiet vil: