Trygge arbeidsplasser og norske lønns- og arbeidsvilkår

Arbeiderpartiet vil skjerpe innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Mange som jobber i samferdselsektoren opplever press på lønns- og arbeidsvilkår. Det gjelder yrkessjåfører på norske veier, norske sjøfolk og ansatte i luftfarten. Det skaper dårlig sikkerhet og fører til tilstander i arbeidslivet vi ikke ønsker i Norge. Arbeiderpartiet vil skjerpe innsatsen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Dette vil gi tryggere transport, øke yrkesstoltheten blant de som jobber i sektoren, bedre rekrutteringen og bedre økonomiske rammebetingelser for seriøse transportører. Vi vil bidra til at flere ønsker å bli yrkessjåfør, og sørge for tilgjengelig utdanning av høy kvalitet.

Det er planlagt store investeringer innenfor samferdselssektoren de neste tiårene. Samtidig er det for få norske bedrifter som får offentlige oppdrag til utbygging av vei, jernbane og kystverk. For Arbeiderpartiet er det avgjørende at den store offentlige satsingen på infrastruktur bidrar til lokale og regionale arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil: